เว็บไซต์นี้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์อย่างไม่เป็นทางการเท่านั้นและไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดจะไม่ใช่การเสนอเพื่อสาธารณะ ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดจะถือว่าไม่ได้ทำข้อเสนอต่อบุคคลใดๆ FMF สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ในเวลาใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จัดการของบริษัท FMF