Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

ระบบจัดวางแผนวันหยุดแบบอัตโนมัติ (Vacations’ automation)

ประหยัดแรงงานในการจัดเตรียมวันลาหยุดของพนักงานได้

Send a request

คุณสมบัติการทำงาน

การสร้างแผนการให้กับวันหยุด

ตรวจสอบจำนวนวันหยุดที่เกินกำหนดได้อัตโนมัติ

การสร้างคำร้องขอวันหยุด

การปรับให้ทำงานเข้ากันกับระบบ ERP

การอนุมัติคำร้อง

การสร้าง และดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบสำหรับจัดพิมพ์

การส่งข้อมูลในรูปแบบจดหมายไปยังพนักงานเกี่ยวกับความจำเป็นในการวางแผนวันหยุด

การสร้างบันทึกในตารางของพนักงาน และผู้จัดการ

ตรวจสอบการขอวันลาหยุดพร้อมกันของพนักงานในแผนกเดียวกันได้อัตโนมัติ

รายละเอียดของโซลูชั่น

วันทำงานวันแรกในเดือนมกราคมของทุกปี ระบบจะส่งข้อมูลเป็นจดหมายไปยังพนักงานทุกคนเกี่ยวกับความจำเป็นในการวางแผนวันหยุด

การอนุมัติแผนวันหยุด

พนักงานสร้างแผนวันลาพักร้อนในระบบ และส่งคำรองขอเพื่อรอการอนุมัติ โดยมีการระบุ:

ประเภทของวันหยุด

ระยะเวลา

ขั้นตอนในการอนุมัติเกิดขึ้นในระบบผ่านกลุ่มของพนักงาน “การอนุมัติแผนวันหยุด”

ขั้นตอนการอนุมัติ

การคาดหวังผลลัพธ์เกี่ยวกับการอนุมัติ

การแจ้งเตือน

การส่งต่อไปให้ผู้อื่น

แผนวันหยุดจะถือว่าได้รับการอนุม้ติก็ต่อเมื่อบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบในการอนุมัติทุกคนยืนยันคำร้องขอของพนักงานแล้ว ในกรณีที่ถูกปฏิเสธคำร้อง แผนการขอวันหยุดจะถูกส่งกลับไปยังผู้พนักงานผู้ทำการร้องขอเพื่อให้ทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลในระบบ

การอนุมัติคำร้องขอวันหยุด

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการลงทะเบียนวันหยุด การอนุมัติคำร้องขอวันหยุดจะคล้ายกันกับการดำเนินการของการวางแผนวันหยุด แต่จะดำเนินการในกลุ่มอื่น:

การอนุมัติแผนวันหยุด - วันหยุดที่ได้มีการวางแผนแล้วเรียบร้อย

การอนุมัติวันหยุด ที่ไม่ได้ว่างแผนไว้

คำร้องขอวันหยุด จะถือว่าได้รับการอนุมัติแล้วก็ต่อเมื่อบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบในการอนุมัติทุกคนยืนยันคำร้องขอของพนักงานแล้ว ในกรณีที่ถูกปฏิเสธคำร้อง แผนวันหยุดจะถูกส่งไปยังพนักงานผู้ทำการร้องขอเพื่อให้ทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลในระบบ คำสั่งใน 1C จะถูกสร้างขึ้นสำหรับคำร้องที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ผลลัพธ์

จากการใช้ระบบวางแผนการจัดเตรียมวันหยุดโดยอัตโนมัติ:

1

ลดระยะเวลาในการอนุมัติเอกสาร และปรับปรุงขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2

ลดค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคล และแผนกบัญชีในการดำเนินงานเอกสารเกี่ยวกับการขอวันลาหยุด

3

ควบคุมแผนวันหยุดของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของแผนกบัญชี

4

เข้าใช้งานเอกสารได้ง่ายยิ่งขึ้น

ราคาและข้อกำหนด

เริ่มต้นที่ 200,000 บาท

ระยะเวลา 2 เดือน

Send a request

มีประโยชน์เมื่อไหร่?

หากมีข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมแผนวันหยุด และการประสานงานเกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่การอนุมัติล่าช้า และสิ้นเปลืองกระดาษ

ต้องการลดระยะเวลาในการร้องขออนุมัติ และลงทะเบียนเอกสารเพื่อวางแผนวันหยุด

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม